Esperanto

Mia alnomo estas HSN6. tio ne estas tial ke mia nomo estas Hasan!

فارسی

نام مستعارم HSN6 است؛ البته نه به خاطر نامم که حسن است!

English

My nickname is HSN6. This isn’t because of my firstname that is Hassan!